Disclaimer

Anda dengan nyata faham dan bersetuju bahawa:

Anda menggunakan perkhidmatan tersebut atas risiko anda sendiri. Kami menyediakan perkhidmatan kepada anda atas dasar "sebagaimana adanya" dan asas "sebagaimana terdapat". 1Kereta.Net dan pemilik, pemegang its, subsidiari, gabungan, pegawai, pekerja, ejen, rakan dan pemberi menafikan semua waranti sebarang jenis, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat bagi keperdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran.

1Kereta.Net dan pemilik, pemegang its, subsidiari, gabungan, pegawai, pekerja, ejen, rakan dan pemberi tidak membuat sebarang jaminan bahawa

(i)             perkhidmatan tersebut akan memenuhi keperluan anda;

(ii)            perkhidmatan tersebut tidak akan terganggu, menepati masa, selamat atau bebas daripada ralat ;

(iii)           hasil yang boleh didapati dari penggunaan perkhidmatan tersebut akan tepat atau boleh dipercayai,

(iv)          kualiti sebarang produk, perkhidmatan, maklumat atau bahan lain diakses, dibeli atau diperolehi oleh anda melalui perkhidmatan tersebut akan memenuhi anda jangkaan; dan

(v)           sebarang kesilapan akan dibetulkan.

Semua bahan dan maklumat yang diperolehi melalui penggunaan perkhidmatan ini adalah diakses budi bicara dan risiko anda sendiri, dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya bagi sebarang kerosakan kepada sistem komputer anda atau kehilangan data bahawa keputusan daripada mengakses mana bahan tersebut.

Tiada nasihat atau maklumat, sama ada lisan atau bertulis, yang anda perolehi daripada kami atau sekutu melalui atau daripada perkhidmatan tersebut akan mewujudkan sebarang waranti apapun.

Penilaian kenderaan adalah pendapat dan mungkin berbeza dari kenderaan pada kenderaan. Penilaian sebenar adalah berdasarkan kepada maklumat semasa disediakan dan analisis keadaan pasaran dan akan berbeza bergantung atas spesifikasi, kenderaan syarat atau lain keadaan tertentu berkaitan dengan kenderaan tertentu atau transaksi atau pihak untuk melaksanakan. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketepatan dari nilai kenderaan dan no tanggungjawab bagi kesilapan atau ketinggalan.