INFO Insurans Kereta

Pengenalan

Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk menyediakan anda dengan pemahaman yang lebih baik daripada apa insurans motor dan apa yang perlu anda tahu apabila membeli polisi insurans motor dan membuat tuntutan.

Jenis-Jenis Polisi Insurans Kereta

Apabila anda membeli kenderaan bermotor, anda perlu membeli insurans motor. Terdapat, bagaimanapun, banyak jenis polisi insurans motor disediakan. Jenis-jenis yang biasa adalah:

  • Third Party Cover - Polisi ini menginsuranskan anda terhadap tuntutan bagi kecederaan tubuh badan atau kematian yang disebabkan kepada orang lain (dikenali sebagai pihak ketiga), serta kerugian atau kerosakan kepada harta pihak ketiga yang disebabkan oleh kenderaan anda.
  • Third Party, Fire & Theft Cover - Polisi ini menyediakan insurans terhadap tuntutan pihak ketiga kecederaan tubuh badan dan kematian, pihak ketiga harta kehilangan atau kerosakan, dan kerugian atau kerosakan kepada kenderaan anda sendiri akibat kebakaran atau kecurian.
  • Comprehensive Cover - Polisi ini menyediakan perlindungan yang paling luas, iaitu pihak ketiga kecederaan tubuh badan dan kematian, kehilangan harta benda pihak ketiga atau kerosakan dan kerugian atau kerosakan kepada kenderaan anda sendiri disebabkan kemalangan kebakaran, kecurian atau kemalangan.

 Jenis Polisi

Komprehensif

3rd Party + FIRE + THEFT

3rd Party

Third Party
Third Party + Fire & Theft
Comprehensive
  

Pengecualian / Sambungan

Satu insurans kereta standard tidak akan melindungi kerugian tertentu, seperti kematian anda sendiri atau kecederaan anggota badan akibat kemalangan motor, liabiliti anda terhadap tuntutan daripada penumpang di dalam kenderaan anda (kecuali bagi penumpang kenderaan sewa seperti teksi dan bas) dan kerugian atau kerosakantimbul daripada bencana alam, seperti banjir, ribut dan tanah runtuh. Walau bagaimanapun, anda boleh membayar premium tambahan untuk melanjutkan polisi anda untuk menampung banjir, tanah runtuh, gelinciran tanah penutup serta penumpang anda. Ia adalah penting untuk menyemak polisi anda untuk pengecualian.

Nilai yang diinsuranskan / jumlah diinsuranskan

Jika anda membeli polisi terhadap kerugian / kerosakan kepada kenderaan anda, anda perlu memastikan bahawa kenderaan anda
diinsuranskan secukupnya kerana ia akan memberi kesan kepada jumlah yang anda boleh tuntut sekiranya berlaku kerugian / kerosakan. untuk
kenderaan baru, jumlah diinsuranskan adalah harga beli manakala bagi kenderaan lain, yang diinsuranskan
adalah nilai pasaran kenderaan pada ketika anda memohon polisi insurans.

  • Terkurang insurans - Sekiranya anda menginsuranskan kenderaan anda pada nilai yang lebih rendah daripada nilai pasaran, anda akan dianggap sebagai diri diinsuranskan bagi perbezaan tersebut, iaitu dalam acara kerugian / kerosakan, anda akan hanya dibayar sebahagian ganti rugi (sehingga kepada perkadaran insurans) oleh insurans anda syarikat.
  • Terlebih insurans - Sekiranya anda menginsuranskan kenderaan anda pada jumlah yang lebih tinggi daripada nilai pasaran, pampasan maksimum yang akan anda terima adalah nilai pasaran kenderaan tersebut sebagai pemunya polisi tidak boleh 'mendapat keuntungan' daripada tuntutan insurans motor.

Klik pada "Nilai Kereta" untuk periksa berapa nilai kereta anda sekarang!

No Claims Discount (NCD)

Premium yang perlu dibayar boleh dikurangkan jika anda tidak mempunyai tuntutan diskaun (NCD). NCD adalah 'ganjaran' skim untuk anda sekiranya tiada tuntutan dibuat terhadap polisi anda dalam tempoh 12 bulan sebelumnya dasar. Kadar NCD yang berlainan adalah dikenakan bagi kelas kenderaan yang berlainan. Bagi kereta persendirian, skala NCD adalah di antara 25% hingga 55% seperti yang diperuntukkan di dalam polisi.

Klik pada "Nilai NCD" untuk periksa berapa nilai NCD insurans anda sekarang!

Access Fee - Tuntutan dari bukan penama Insurans

Access Fee sebanyak RM400 - jika kenderaan anda dipandu oleh seseorang yang tidak dinamakan di dalam polisi anda atau orang yang dinamakan di dalam polisi anda yang berada di bawah umur 21 tahun, pemegang sementara (L) memandu lesen atau pemegang lesen memandu penuh kurang daripada dua tahun.