Terms of Use

Copyright
Semua bahan yang diterbitkan dalam laman web ini termasuk artikel, grafik, antara muka dan cap dagangan atau harta intelek lain di laman web ini sama ada dimiliki oleh 1Kereta.Net atau entiti gabungannya atau yang berkaitan atau pembekal kandungan yang telah dilesenkan kandungan mereka untuk digunakan di laman web ini, dan tertakluk kepada hak cipta.

Pengubahsuaian yang tidak dibenarkan, menyalin, menyewa, pinjaman, penghantaran dan penyiaran adalah dilarang. Bahan dari laman web ini tidak boleh dijual atau sebaliknya diedarkan untuk keuntungan.

Penafian
Pautan pada 1Kereta.Net laman boleh mengambil anda di luar rangkaian 1Kereta.Net yang, dan 1Kereta.Net menerima tiada tanggungjawab untuk itu ketepatan kandungan, atau fungsi laman-laman ini; pautan yang disediakan dengan niat yang baik, dan kita tidak boleh boleh diadakan bertanggungjawab untuk perubahan mana-mana berikutnya dalam laman yang kita berkaitan.

Sama 1Kereta.Net, mana-mana entiti gabungan atau yang berkaitan atau penyedia kandungan, mahupun mana-mana pihak lain yang terlibat dalam mencipta, menghasilkan, atau menyampaikan laman web ini, hendaklah bertanggungjawab bagi apa-apa langsung, sampingan, turutan, kerosakan tidak langsung atau punitif, kos, kerugian atau liabiliti walau apa sekalipun yang timbul daripada akses kepada anda, atau menggunakan, laman web ini.

Semua di laman web ini disediakan untuk anda "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA TERDAPAT". Sama 1Kereta.Net serta mana-mana entiti gabungan atau yang berkaitan atau penyedia kandungan menjamin ketepatan mana-mana bahan yang terkandung di dalam laman web ini atau bahawa ia sesuai dengan apa-apa tujuan tertentu (TERMASUK SEBARANG LINK KE LAMAN WEB LAIN ATAU SUMBER). Sekiranya tidak 1Kereta.Net akan bertanggungjawab bagi sebarang kerosakan sampingan, berbangkit, atau tidak langsung, atau virus yang boleh menjangkiti, peralatan komputer anda atau harta lain, oleh sebab penggunaan anda, akses kepada, atau memuat turun sebarang bahan dari laman ini . Sesetengah bidang kuasa mungkin tidak membenarkan batasan tertentu warrantees dan kerosakan, jadi sesetengah pengecualian di atas mungkin tidak semua memohon kepada anda.

Privasi Anda
Walaupun apa-apa maklumat peribadi yang dihantar kepada 1Kereta.Net laman tertakluk kepada polisi kami pada privasi dan perlindungan data peribadi, kita memahami bahawa semua maklumat yang anda berkomunikasi melalui Internet (termasuk sebarang kata-kata, cadangan, idea, peraduan, grafik, dan lain-lain) menjadi dan akan kekal harta eksklusif kami dengan hak-hak yang tidak terhad untuk menggunakannya, tanpa membayar pampasan kepada anda atau sesiapa sahaja untuk mereka. Di samping itu, apa-apa maklumat sedemikian tidak akan perlu dirawat oleh kami sebagai sulit.

Posting Bahan Awam
Tapak 1Kereta.Net mungkin mengandungi perkhidmatan papan perbincangan atau forum lain yang dijalankan di laman web ini (secara kolektif, "Forum"). Maklumat dan pendapat yang dinyatakan dalam Forum mewakili pandangan individu itu sendiri dan tidak semestinya mereka 1Kereta.Net atau entiti bersekutu atau berkaitan atau pembekal kandungan. 1Kereta.Net tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab bagi penyata; nasihat atau pendapat yang dibuat oleh sesiapa selain daripada jejari dibenarkan 1Kereta.Net orang.

Dengan memuat naik, menyiarkan, e-mel, menyiarkan atau menghantar Penyerahan anda memberikan 1Kereta.Net kebenaran untuk menggunakan submission anda berkaitan dengan operasi perniagaan internet termasuk, tanpa had, hak untuk menyalin, mengedar, menghantar, terbuka memaparkan, membiak , edit dan memformat submission anda.

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Forum atau mana-mana perkhidmatan lain yang disediakan oleh 1Kereta.Net untuk:

a) Memuat naik, menyiarkan, e-mel, menyiarkan atau menghantar sebarang kandungan yang memfitnah, menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kesat, mengganggu, kesat, haram, lucah, dan invasif privasi dan lain hak publisiti;

b) Memuat naik, menyiarkan, e-mel, menyiarkan, menghantar atau mengedarkan apa-apa bahan yang mengandungi mana-mana iklan yang tidak sah ataupun tidak dibenarkan, promosi, kaji selidik, mel sampah, surat berantai, skim piramid, atau apa-apa bentuk lain permintaan barangan dan perkhidmatan;

c) Memuat naik, menyiarkan, e-mel atau menghantar apa-apa bahan yang mengandungi virus atau mana-mana program lain yang boleh merosakkan operasi komputer orang lain;

d) Melanggar mana-mana undang-undang;

e) Muat naik, mengepos atau menghantar kandungan yang melanggar mana-mana harta intelek atau hak lain entiti atau mana-mana orang, termasuk, tetapi tidak terhad kepada melanggar hak cipta atau tanda dagangan sesiapa;

f) Mengumpul dan menyimpan maklumat atau data peribadi yang lain.

g) 1Kereta.Net tidak mempunyai kewajipan untuk memantau Forum. 1Kereta.Net bagaimanapun, berhak untuk mengkaji bahan-bahan yang dihantar ke Forum dan untuk menghapuskan apa-apa bahan di dalam budi bicara mutlaknya.

Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan
Bahan-bahan yang digunakan dan dipaparkan di Laman Web ini, kandungan dan Perkhidmatan tidak boleh disalin, dihasilkan semula, diterbitkan, dimuat turun, ditampal, diedarkan, disebarkan, dijual, diterbitkan, disiarkan atau dihantar dalam apa-apa cara kecuali untuk kegunaan peribadi bukan komersial . Sebarang penggunaan lain memerlukan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada 1Kereta.Net. Anda bersetuju untuk tidak menyesuaikan diri, mengubah atau mencipta kerja terbitan daripada mana-mana bahan-bahan tersebut atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain selain daripada untuk kegunaan peribadi anda bukan komersial. Anda bersetuju untuk menggunakan Laman Web ini, kandungan dan Perkhidmatan hanya untuk maksud yang sah di sisi undang-undang, dan dalam cara yang tidak melanggar hak-hak, atau menyekat atau menghalang penggunaan dan kenikmatan Laman Web ini, kandungan dan Perkhidmatan oleh mana-mana pihak ketiga . Sekatan atau perencatan termasuk, tanpa had, tatalaku yang menyalahi undang-undang, atau yang boleh mengganggu atau menyebabkan kesedihan atau kesulitan kepada mana-mana orang. Anda akan bertanggungjawab bagi dan melindungi dan memegang berbahaya 1Kereta.Net, ia berkaitan dan bergabung syarikat, dan ejen masing-masing dan wakil-wakil mereka terhadap apa-apa tuntutan yang berbangkit daripada penggunaan apa-apa yang menyalahi undang-undang Laman Web ini, kandungan dan Perkhidmatan oleh anda.

Linked Sites
Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. 1Kereta.Net, syarikat bersekutu dan berkaitannya tidak bertanggungjawab bagi keadaan atau kandungan laman-laman kerana mereka tidak berada di bawah 1Kereta.Net, perbadanan berkaitan atau gabungannya 'kawalan. Link (s) disediakan semata-mata untuk kemudahan anda dan tidak menunjukkan, secara nyata atau tersirat, apa-apa pengendorsan, kebenaran atau penajaan oleh 1Kereta.Net, syarikat-syarikat yang berkaitan dan bergabungan 'tapak mereka (s) atau produk atau perkhidmatan yang disediakan di sana. Anda mengakses laman-laman dan menggunakan produk dan perkhidmatan mereka semata-mata atas risiko anda sendiri. 1Kereta.Net tidak bertanggungjawab bagi apa-apa transaksi yang anda boleh melaksanakan di situs.

Tiada Lesen tersirat
Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Laman Web ini, kandungan dan Perkhidmatan hendaklah ditafsirkan sebagai memberi dengan implikasi, sekatan atau sebaliknya, sebarang lesen atau hak di bawah mana-mana paten, tanda dagang, hak cipta (kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata dalam Terma dan Syarat ini) atau mana-mana hak-hak proprietari 1Kereta.Net atau pemberi lesennya.

Pelbagai
Jika terdapat sebarang percanggahan di antara Terma dan Syarat ini dan peraturan-peraturan dan / atau terma khusus penggunaan yang terdapat di Laman Web ini, kandungan dan Perkhidmatan yang berkaitan dengan bahan yang khas, maka kedua hendaklah terpakai.

Jika mana-mana Terma dan Syarat ini hendaklah ditentukan untuk menjadi menyalahi undang-undang, tidak sah atau sebaliknya tidak boleh dikuatkuasakan oleh sebab undang-undang mana-mana negeri atau negara di mana Terma dan Syarat ini adalah bertujuan untuk menjadi berkesan, maka setakat dan berada dalam bidang yang yang Terma atau Syarat adalah menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, ia hendaklah diputuskan dan dipadam daripada Terma dan Syarat ini dan baki Terma dan Syarat akan bertahan, kekal dalam kuasa dan kesan sepenuhnya dan terus menjadi mengikat dan boleh dikuatkuasakan.

Terma dan Syarat ini hendaklah ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia tanpa merujuk kepada mana-mana prinsip konflik undang-undang. Pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan laman web ini, kandungan dan Perkhidmatan hendaklah semata-mata tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia.

Jika Terma dan Syarat ini tidak diterima sepenuhnya, penggunaan Laman Web ini, kandungan dan Perkhidmatan mesti ditamatkan segera.

Laman Web ini, kandungan dan Perkhidmatan boleh diakses di seluruh Malaysia dan luar negara. 1Kereta.Net, syarikat berkaitan dan gabungannya tidak membuat perwakilan bahawa kandungan Laman Web ini dan Perkhidmatan mematuhi undang-undang (termasuk undang-undang harta intelek) mana-mana negara di luar Malaysia. Jika anda mengakses Laman Web ini, kandungan dan Perkhidmatan dari luar Malaysia, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan dengan semua undang-undang di tempat di mana anda berada.

1Kereta.Net Peraturan Penggunaan Diterima
Anda selanjutnya bersetuju TIDAK menggunakan Laman Web, kandungan dan Perkhidmatan dalam cara yang mungkin melanggar hak-hak atau menyekat penggunaan dan kenikmatan Laman Web, kandungan dan Perkhidmatan oleh mana-mana pihak ketiga, dan ini termasuk:

kelakuan atau bahan yang menyalahi undang-undang, menghina, lucah, sumbang, fitnah, hasutan, kesat atau kebencian, palsu, perkauman atau yang boleh mengganggu, kesusahan atau menyebabkan kesulitan kepada mana-mana orang atau mencerobohi privasi orang lain, membentuk satu ancaman haram atau membentuk mel sampah, menggalakkan tingkah laku yang akan menjadi suatu kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil atau sebaliknya melanggar mana kerajaan tempatan, negeri, kebangsaan atau undang-undang atau peraturan antarabangsa;

a) penggunaan bahan dalam cara yang melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan atau mana-mana hak harta intelek;

b) penggunaan bahan yang dilindungi oleh rahsia perdagangan tanpa kebenaran kerana;

c) menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti termasuk tetapi tidak terhad kepada rasmi 1Kereta.Net atau tuan rumah atau secara palsu menyatakan atau selainnya misrepresenting hubungan anda dengan seseorang atau entiti;

d) capaian yang tidak dibenarkan atau penggunaan data, sistem atau rangkaian termasuk sebarang percubaan untuk membuktikan, mengimbas atau menguji kelemahan sistem atau rangkaian;

e) pemantauan tanpa pihak berkuasa atau data lalu lintas di mana-mana rangkaian atau sistem;

f) menggunakan atau melampirkan apa-apa virus, kuda Trojan, bom masa, cacing, membatalkan bots atau seperti alat-alat yang boleh merosakkan, mengganggu, memintas atau merampas mana-mana sistem; atau mengganggu perkhidmatan mana-mana termasuk pengguna, tuan rumah atau rangkaian tetapi tidak terhad pengeboman mel , banjir, siaran serangan pangkalan data atau meletakkan beban yang tidak munasabah ke atas 1Kereta.Net sistem (s);

g) mengelakkan apa-apa pengesahan pengguna atau keselamatan mana-mana rangkaian tuan rumah, atau akaun (retak atau hacking); dan menjual semula atau menyediakan Laman Web, kandungan dan Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya kepada orang lain atau entiti untuk keuntungan atau sebaliknya.

1Kereta.Net dalam budi bicara mutlak dan tidak terbatas boleh memadam atau meminda Laman Web, kandungan dan Perkhidmatan dan menghapuskan atau menolak apa-apa yang melanggar penggunaan diterima di atas. 1Kereta.Net berhak untuk menyiasat penyalahgunaan potensi Peraturan 1Kereta.Net Penggunaan diterima dan 1Kereta.Net sepenuhnya akan bekerjasama dengan penyiasatan pelanggaran yang disyaki jenayah, pelanggaran sistem atau rangkaian di bawah kepimpinan penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa yang berkaitan. 1Kereta.Net selanjutnya mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan akaun anda atau ke kanan untuk mengakses Laman Web, kandungan dan Perkhidmatan jika mendapati bahawa anda telah melanggar atau cuba melanggar mana-mana terma Peraturan 1Kereta.Net Penggunaan diterima.

1Kereta.Net berhak untuk membuat pengubahsuaian kepada Peraturan 1Kereta.Net Penggunaan diterima pada bila-bila masa dengan menyiarkan perubahan talian tanpa notis terlebih dahulu. Sila semak-Peraturan 1Kereta.Net Penggunaan diterima secara berkala untuk perubahan. Anda terus menggunakan Laman Web ini, kandungan dan Perkhidmatan berikutan posting apa-apa perubahan kepada Peraturan 1Kereta.Net Penggunaan Diterima membentuk penerimaan perubahan tersebut.

Cookies
Kita boleh menjejaki lawatan anda ke Laman Web ini, kandungan dan Perkhidmatan dengan memberikan anda "cookie" apabila anda masukkan. Cookies adalah cebisan maklumat yang laman web memindahkannya kepada pemacu keras komputer anda untuk tujuan penyimpanan rekod. 1Kereta.Net mungkin menggunakan cookies untuk membuat melawat laman web kami dan laman web rakan kongsi kami lebih mudah. Cookies membolehkan kita untuk menyimpan kata laluan dan pilihan untuk anda supaya anda tidak akan perlu memasukkan semula mereka masa depan yang anda lawati. Cookies juga membantu kita mengesan trend pengguna dan corak. Cookies juga membantu kita mengumpul data aliran klik tanpa nama untuk trend pengguna dan mengesan corak. Di samping itu, rangkaian pengiklanan pihak ketiga boleh mengeluarkan cookies apabila berkhidmat iklan. Penggunaan cookies kini merupakan standard industri dan anda akan mendapati mereka yang digunakan pada laman web yang paling utama. Kebanyakan pelayar mulanya ditetapkan untuk menerima cookies. Jika anda suka, anda boleh menetapkan semula penyemak imbas anda sama ada untuk memberitahu anda apabila anda telah menerima cookie, atau enggan untuk menerima cookie. Anda perlu memahami bahawa kawasan tapak-tapak tertentu tidak akan berfungsi dengan betul jika anda menetapkan pelayar anda untuk tidak menerima cookies.